NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola Olbramice je jednotřídní MŠ. Sídlí na ulici Hlavní č. 25 v Olbramicích v budově, která je součástí základní školy. Naše mateřská škola je po celou dobu své historie jednotřídní s aktuální maximální kapacitou 28 dětí. Třída je heterogenní, věkové složení dětí je od 3 do 7 let.

Jsme mateřskou školou rodinného typu, pedagogové, děti i rodiče třídy se setkávají. Od září 2021 jsme začali nový výchovně-vzdělávací program v souladu s programem Začít spolu.

Naše školka vznikla již v roce 1928, má tedy za sebou dlouholetou historii. Prošla spoustou proměn – největší z nich proběhla v roce 2018, kdy mateřská škola získala svou vlastní kompletně vybavenou budovu.

MŠ je nyní prostorná a dětem je tak k dispozici velká, světlá, vzdušná třída, vybavena nábytkem rozdělující třídu na centra aktivit, která korespondují s programem Začít spolu.

Třída má prostředí a centra aktivit uspořádaná tak, aby se zde cítily dobře jak děti a jejich rodiče, tak i učitelé.

Centra jsou rozmístěna ve třídě tak, aby zohlednila různé typy inteligencí (podle Howarda Gardnera), jsou jasně označena symboly a počtem dětí, které tam mohou pracovat a hrát si. Předškolní věk je totiž právě věkem hry, která je neoddělitelnou a pro další vývoj zásadní složkou tohoto věku. Vybavení center je dětem snadno přístupné a jasně označené s ilustračním obrázkem.

Celoročně využíváme k pobytu venku zahradu mateřské školy, která je vybavena moderními prvky, pískovištěm a altánem, sloužící pro aktivity mimo třídu i v nepříznivém počasí.

Mateřská škola bude pracovat podle nového Školního vzdělávacího programu " Lvíčata ze Slunečnice, aneb učíme se pro život".

Naše snaha směruje k tomu, aby dítě mateřskou školu navštěvovalo rádo a bylo v ní šťastné a spokojené. I z tohoto důvodu také úzce spolupracujeme s rodiči našich dětí a dbáme na vzájemnou, otevřenou komunikaci.

Ve třídě je k 1. 9. 2023 zapsáno 28 dětí. Do třídy jsou zařazovány děti věkově smíšené, protože po většinu života budou trávit čas s lidmi různého věku a také v jednom ročníku mohou být děti na různých úrovních vývoje. Toto umožňuje vzájemný respekt věkových zvláštností dětí i větší možnost věnování se individualitě dětí.

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2023/2024 s názvem " Lvíčata - putování s lvíčkem Tuláčkem" je vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Obsahuje pět hlavních integrovaných bloků, které jsou v TVP dále rozvinuty do doporučených tematických celků. Témata se mohou v průběhu roku obměňovat a doplňovat o různé projekty dle aktuální situace a potřeb dětí, či mateřské školy.

Mateřská škola nově spolupracuje a aktivně se zapojuje do několika projektů, které dětem hravou formou předávají nové zkušenosti a nenásilně tak motivují k rozvoji v různých oblastech - Celé Česko čte dětem, Se Sokolem do života, Fíha-dýha, Nemocnice pro Medvídky aj.

Dále školka zařazuje do běžného režimu dne základy angličtiny (přibližně jeden den v týdnu), environmentální projekty, polytechnické projekty, pro předškoláky ucelený koncept „Metoda dobrého startu“, atd.

V průběhu školního roku se děti mohou účastnit různých aktivit - Plavecký kurz (bazén Bílovec), Lyžařský kurz (SKALKA), aktivity pořádány MŠ a ZŠ, dílničky pro rodiče s dětmi, spinkání ve školce, divadélka, aj.. V rámci odpoledních zájmových činností se mohou přihlásit do kroužků (např.: Netradiční výtvarné aktivity/Kuchařík/Zdravotní cvičení/Angličtina).

Vize mateřské školy v Olbramicích:

Ve vztahu k dětem:

·       být průvodci dětí na jejich cestě ke vzdělávání, rozvíjet jejich potenciál a citlivě reagovat na jejich potřeby

Ve vztahu k zaměstnancům:

·       vytvářet pracovní prostředí vybízející k dalšímu rozvoji a spokojenosti

Ve vztahu k okolí:

·       mít rodiče jako vítané partnery školy, spolupracovat s dalšími vzdělávacími institucemi, zřizovatelem, zapojovat se a tvořit kulturní dění, ovlivňovat svým příkladem vztah k životnímu prostředí

Cíle mateřské školy:

 - rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy a nadání

- vést děti k tomu, aby byly samostatně myslící a projevující se demokratičtí občané v souladu s morálními hodnotami a byly připraveny na vstup do základní školy a do života

- zvnitřnění filozofie a vize školy jak zaměstnanci, tak rodiči školy

- rozvoj podmínek ke vzdělávání - ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí, hygiena a bezpečnost

- zvyšování kvalifikovanosti učitelů, rozvoj pedagogických dovedností učitelů a odborných znalostí pracovníků mateřské školy

- rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti zákonným zástupcům

- rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů zaměstnanců

- rozvoj informačního systému a prezentace školy

HISTORIE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Historie naší MŠ se datuje od roku 1928, kdy byla v obci zřízena německá mateřská škola. Teprve po válce v dubnu 1946 byla ministerstvem školství v Praze otevřena v Olbramicích česká veřejná mateřská škola. V říjnu 1960 se pro nedostatek dětí stává z MŠ zemědělský útulek, který je otevřen jen sezónně - od jara do podzimu. S účinností od 1. 1. 1967 je obnoven polodenní provoz mateřské školy a od 1. 1. 1981 je provoz na přání rodičů rozšířen na celodenní.

Naše mateřská škola je po celou dobu své historie jednotřídní MŠ s aktuální maximální kapacitou 28 dětí. V roce 1973 byla provedena generální oprava budovy a v roce 1975 byla zcela zmodernizována školní zahrada. Menší úpravy proběhly v roce 2003.

Od roku 2003 je mateřská škola součástí základní školy.

Další změna a rekonstrukce se uskutečnila v roce 2005. Herna mateřské školy byla přebudována na multifunkční hernu,která pak sloužila jako herna, lehárna, tělocvična pro děti základní  i mateřské školy a kulturní místnost. 

V roce 2006 byla zmodernizována dle směrnic EU a požadavků hygieny školní kuchyně s příslušenstvím. Ve třídě MŠ a v jídelně bylo položeno nové linoleum. Umývárna byla vybavena sprchovým koutem a bylo přidáno jedno dětské umývadlo. Do obou vchodů byly zabudovány nové bezpečnostní dveře. Z hygienických důvodů byly zrealizovány moderní šatní skříňky pro děti ZŠ a botníky pro všechny děti školy. 

V roce 2007 byl pořízen nový moderní nábytek do mateřské školy. Následně v roku 2008 byla provedena generální rekonstrukce zahrady pod názvem " Zahrada poznání".  Součástí zahrady jsou průlezky a houpačky odpovídající věku dětí mateřské školy. 

V roce 2009 proběhla výměna oken v celé budově školy a v roce 2010 proběhla rekonstrukce půdních prostor, střechy a zateplení celé budovy. Vznikly nové prostory určené pro výuku žáků základní školy, pro zájmové útvary a také nová místnost pro výuku a hry dětí MŠ. Rekonstrukce proběhla v rámci dotace, kterou získal zřizovatel z fondu EU.

V průběhu školního roku 2012/2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce altánku na školní zahradě . Byla vytvořena část sklad na hračky a pomůcky a část herna/třída pro potřeby všech žáků a pedagogů základní a mateřské školy.

Další velkou úpravou bylo ve školním roce 2014/2015 zabudování bezpečnostního systému. Tento byl vybudován na základě množících se případů vniknutí nebezpečných osob do škol v České republice i v zahraničí. Do pater byly zabudovány bezpečnostní kamery, které snímají příchozí osoby. Pomocí telefonu je možné s těmito osobami komunikovat a otevřít dálkovým ovládačem dveře.