zsolbramice@seznam.cz
+420 603 266 669

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola Olbramice je jednotřídní MŠ. Sídlí na ulici Hlavní č. 25 v Olbramicích v budově, která je součástí základní školy. Naše mateřská škola je po celou dobu své historie jednotřídní, s aktuální maximální kapacitou 28 dětí. Třída je heterogenní, věkové složení dětí je od 2 do 7 let.

Od 10. 9. 2018 sídlí školka v nových prostorách. Školka je prostorná, nachází se tady místnost s botníkem a s věšáky pro hosty, šatna dětí, toaleta a umývárna dětí, toaleta a sprchový kout pro učitelky, velká, světlá, vzdušná třída, vybavena novým nábytkem, který rozděluje třídu na koutky. Máme koutek výtvarný, knihy a písmena, kostky a stavebnice, Lego, hudební, autíčka a kuchyňka. Materiálně didaktické prostředky dávají dětem široký prostor ke hrám, které podněcují a rozvíjejí jejich osobnost po všech stránkách. Neustále se snažíme poskytovat dětem podnětné a přátelské prostředí, ve kterém se budou cítit dobře. Celoročně taky využíváme k pobytu venku zahradu mateřské školy, která je také vybavena moderními prvky a altánem, který má prostor pro ukládání hraček. 

Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu " Skřítkové ze Slunečnice". Učitelky s dětmi pracují na profesionální úrovni a snaží se o maximální rozvoj všech dětí s přihlédnutím k jejich věkovým i vývojovým zvláštnostem. Zastáváme heslo, že každé dítě je jedinečná osobnost, a tak by se také k němu mělo přistupovat. Naše snaha směruje k tomu, aby dítě mateřskou školu navštěvovalo rádo a bylo v ní šťastné a spokojené. I z tohoto důvodu také úzce spolupracujeme s rodiči našich dětí a dbáme na vzájemnou, otevřenou komunikaci.

Ve třídě je k 1. 9. 2019 zapsáno 23 dětí, jedná se o heterogenní třídu dětí ve věku 2 - 7 let. Třídní vzdělávací program s názvem " Skřítek Neználek poznává svět" je vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Obsahuje šest integrovaných bloků, které jsou v TVP dále rozvinuty do tematických celků. Celky se mohou v průběhu roku obměňovat a doplňovat projekty dle aktuální situace a potřeb dětí, či mateřské školy. 

Skřítek Neználek provede děti celým školním rokem, všemi ročními obdobími a nenásilnou formou s přihlédnutím k věkovým a vývojovým zvláštnostem dětí je bude seznamovat s různými tématy třídního vzdělávacího programu. Tento třídní vzdělávací program se zaměřuje na všestranný rozvoj každého individuálního dítěte, je osobnostně orientován. Pomocí postavičky skřítka Neználka, který nás bude doprovázet  po celý školní rok, se dětem nabízí možnost poznávat svět srozumitelným způsobem. Tento nezbedný a světa neznalý skřítek zažívá jak různá dobrodružství, tak se dostává do obyčejných všedních situacích, se kterými se setkávají i naše děti. Ty se prolínají celoročním plánem. Spolu s Neználkem bude do situací vstupovat taky starší skřítek Všeználek, který bude Neználka všelijak poučovat, pobízet a bude mu pomáhat získávat potřebné vědomosti, dovednosti, schopnosti a návyky, které budou nabývat také naše děti. Pomocí těchto dvou postaviček se pro děti stane učení zábavnější a přirozenější, jelikož samotný Neználek by měl být odrazem dětí, naopak Všeználek odrazem dospělých, které hrají v životě dítěte významnou roli ( učitelky, rodinní příslušníci ).

Cílem třídního vzdělávacího programuje rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci předškolního vzdělávání byly jedinečnými a relativně samostatnými osobnostmi, schopnými zvládat, pokud možno samostatně, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny. 

K dosažení a plnění cílů třídního vzdělávacího programu budeme využívat pohybové hry, hudebně-pohybové hry, zdravotní a jógová cvičení, relaxační metody, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, experimentování, strukturované úkoly a celkově využíváme formy prožitkového učení. Budeme ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí. 

Mimořádná pozornost je samozřejmě věnována hře, která je stěžejní činností předškolního období a budeme na ní klást důraz. Vzhledem k věku dětí bude herní aktivita hlavní denní náplní. 

HISTORIE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Historie naší MŠ se datuje od roku 1928, kdy byla v obci zřízena německá mateřská škola. Teprve po válce v dubnu 1946 byla ministerstvem školství v Praze otevřena v Olbramicích česká veřejná mateřská škola. V říjnu 1960 se pro nedostatek dětí stává z MŠ zemědělský útulek, který je otevřen jen sezónně - od jara do podzimu. S účinností od 1. 1. 1967 je obnoven polodenní provoz mateřské školy a od 1. 1. 1981 je provoz na přání rodičů rozšířen na celodenní.

Naše mateřská škola je po celou dobu své historie jednotřídní MŠ s aktuální maximální kapacitou 28 dětí. V roce 1973 byla provedena generální oprava budovy a v roce 1975 byla zcela zmodernizována školní zahrada. Menší úpravy proběhly v roce 2003.

Od roku 2003 je mateřská škola součástí základní školy.

Další změna a rekonstrukce se uskutečnila v roce 2005. Herna mateřské školy byla přebudována na multifunkční hernu,která pak sloužila jako herna, lehárna, tělocvična pro děti základní  i mateřské školy a kulturní místnost. 

V roce 2006 byla zmodernizována dle směrnic EU a požadavků hygieny školní kuchyně s příslušenstvím. Ve třídě MŠ a v jídelně bylo položeno nové linoleum. Umývárna byla vybavena sprchovým koutem a bylo přidáno jedno dětské umývadlo. Do obou vchodů byly zabudovány nové bezpečnostní dveře. Z hygienických důvodů byly zrealizovány moderní šatní skříňky pro děti ZŠ a botníky pro všechny děti školy. 

V roce 2007 byl pořízen nový moderní nábytek do mateřské školy. Následně v roku 2008 byla provedena generální rekonstrukce zahrady pod názvem " Zahrada poznání".  Součástí zahrady jsou průlezky a houpačky odpovídající věku dětí mateřské školy. 

V roce 2009 proběhla výměna oken v celé budově školy a v roce 2010 proběhla rekonstrukce půdních prostor, střechy a zateplení celé budovy. Vznikly nové prostory určené pro výuku žáků základní školy, pro zájmové útvary a také nová místnost pro výuku a hry dětí MŠ. Rekonstrukce proběhla v rámci dotace, kterou získal zřizovatel z fondu EU.

V průběhu školního roku 2012/2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce altánku na školní zahradě . Byla vytvořena část sklad na hračky a pomůcky a část herna/třída pro potřeby všech žáků a pedagogů základní a mateřské školy.

Další velkou úpravou bylo ve školním roce 2014/2015 zabudování bezpečnostního systému. Tento byl vybudován na základě množících se případů vniknutí nebezpečných osob do škol v České republice i v zahraničí. Do pater byly zabudovány bezpečnostní kamery, které snímají příchozí osoby. Pomocí telefonu je možné s těmito osobami komunikovat a otevřít dálkovým ovládačem dveře.